برآورد پروژه صنعتی

تکمیل قسمت های ستاره دار ضروری است.

جهت دریافت نقشه و پیش فاکتور اطلاعات زیر را با توجه به شرایط سالن خود تکمیل و ارسال نمایید.

لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به نوع تیپ سالن در جدول ذیل مشخص نمایید.

Design 2

در صورت نیاز به تأمین گرمایش در مناطقی از سطح سالن، لطفاً مساحت تقریبی مناطق مورد نظر را در قسمت زیر وارد نمایید.