برآورد پروژه ورزشی

تکمیل قسمت های ستاره دار ضروری است.

لطفا ابعاد سالن را با توجه به شکل زیر مشخص نمایید .

tipa

در صورت وجود جایگاه تماشاچی در سالن، ابعاد را براساس نقشه زیر مشخص فرمایید.

Bystander position