برآورد پروژه ورزشی

لطفا ابعاد سالن را با توجه به شکل زیر مشخص نمایید .

tipa

در صورت وجود جایگاه تماشاچی در سالن، ابعاد را براساس نقشه زیر مشخص فرمایید.

Bystander position