برآورد پروژه گلخانه

تکمیل قسمت های ستاره دار ضروری است.

جهت دریافت نقشه و پیش فاکتور اطلاعات زیر را با توجه به شرایط گلخانه خود تکمیل و ارسال نمایید.

 

لطفا ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به طرح سالن در شکل و جدول زیر مشخص کنید.

Design