جهت دریافت نقشه و پیش فاکتور اطلاعات زیر را با توجه به شرایط سالن مرغداری خود تکمیل و ارسال نمایید.

 

لطفا ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به سالن مرغداری خود در زیر مشخص کنید.

tipa