مزایای استفاده از گرماتاب

حداقل ۶۰% صرفه جویی در مصرف گاز و بیش از ۸۰% کاهش برق مصرفی در گرماتاب تنها یکی از مزایای این هیتر ها در مقایسه با سامانه های هوای گرم می باشد. این در حالی است که در این مقایسه تاثیر عواملی چون دمای پایین تر هوا در سیستم های گرمایش تابشی، منطقه بندی دمایی و کاهش هزینه های تعمیرات و … در نظر گرفته نشده است.

برای مثال یکی از مهمترین مزایای گرماتاب در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی که کاهش هزینه سوخت را در پی خواه داشت، منطقه بندی دمایی می باشد؛ هنگام استفاده از گرماتاب در صورت عدم نیاز به گرمایش بخشی از سالن، به راحتی می توان گرماتاب آن منطقه را خاموش کرد بدون آنکه تاثیری بر گرمایش سایر مناطق سالن داشته باشد و بدین ترتیب در مصرف سوخت صرفه جویی نمود، در حالی که به دلیل ماهیت تبادل حرارتی در سامانه های هوای گرم که بر مبنای گرمایش هوای سالن استوار است، این سامانه ها در هر شرایطی بایستی کل هوای سالن را به دمای مطلوب برسانند و بنابراین خاموش نمودن دستگاه ها حتی در مواقعی که تنها گرمایش بخشی از سالن مدنظر باشد، امکان پذیر نیست.

نتیجه گیری:

شاید در وحله اول استفاده از گرماتاب برای تامین گرمایش فضاهای بزرگ مقرون به صرفه به نظر نرسد اما با توجه به کاهش چشمگیر بهای گاز و برق مصرفی گرماتاب در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی، و نیز سایر مزایای هیترهای تابشی که در ادامه به آنها اشاره شده، هزینه اولیه کاملا قابل توجیه است.

Radiant Tube heater energy consumption chart
سیستم های گرمایش تابشی (گرماتاب)

Heat transfer in Radiant tube heaters

انرژی تابشی گرماتاب به طور مستقیم افراد و اشیاء را در کف گرم می کند.

سامانه های هوای گرم

Heat transfer in convection heaters

در این سامانه ها، هوای گرم بدلیل سبکتر بودن بالا می رود و برای گرم کردن افراد در کف سالن لازم است که کل فضا گرم شود و این کار نیاز به ۶۵% انرژی بیشتر دارد.