حداقل ۶۰% صرفه جویی در مصرف گاز و بیش از ۸۰% کاهش برق مصرفی در سامانه های گرمایش آسایش تنها یکی از مزایای این سامانه ها در مقایسه با سامانه های هوای گرم می باشد. این در حالی است که در این مقایسه تاثیر عواملی چون دمای پایین تر هوا در سامانه های تابشی، منطقه بندی دمایی و کاهش هزینه های تعمیرات و … در نظر گرفته نشده است. برای مثال یکی از مهمترین مزایای سامانه های گرمایش آسایش در مقایسه با سامانه های هوای گرم که کاهش هزینه سوخت را در پی خواه داشت، منطقه بندی دمایی می باشد؛ در سامانه های گرمایش آسایش در صورت عدم نیاز به گرمایش بخشی از سالن، به راحتی می توان سامانه های تابشی که چتر حرارتی آن منطقه را تامین می کنند، خاموش کرد بدون آنکه تاثیری بر گرمایش سایر مناطق سالن داشته باشد و بدین ترتیب در مصرف سوخت صرفه جویی نمود، در حالی که به دلیل ماهیت تبادل حرارتی در سامانه های هوای گرم که بر مبنای گرمایش هوای سالن استوار است، این سامانه ها در هر شرایطی بایستی کل هوای سالن را به دمای مطلوب برسانند و بنابراین خاموش نمودن دستگاه ها حتی در مواقعی که تنها گرمایش بخشی از سالن مدنظر باشد، امکان پذیر نیست.

سامانه گرمایش تابشی

انرژی تابشی مادون قرمز به طورمستقیم افراد و اشیاء را در کف گرم می کند.

سامانه های هوای گرم

در این سامانه ها هوای گرم بدلیل سبکتر بودن بالا میرود برای گرم کردن افراد در کف سالن لازم است که کل فضا گرم شود و این کار نیاز به ۶۵% انرژی بیشتر دارد.